KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Thịnh năm 2023

Đăng lúc: 07/02/2023 (GMT+7)
100%ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /KH-UBND Thiệu Thịnh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Thịnh năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số: 13 /KH- UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hóa về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. UBND xã Thiệu Thịnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Chính Phủ. Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Tuyên truyền về:

+ Đề án “ Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

+ Đề án “ Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”;

+ Đề án “ Xác định chỉ số CCHC của cán bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”;

+ Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên MT....

+ Các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa về các Danh hiệu Kiểu mẫu theo quyết định số 09/2019/QĐ - UBND.

3. Hình thức tuyên truyền

Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng:

+ Hệ thống loa truyền thanh của xã,

+ Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, áp phích, băng cờ...với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

+ Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật.

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử.

III. Giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong việc chủ trì CCHC. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả. Cải thiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của xã, của thôn. Gắn công tác tuyên truyền với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1.Công chức Văn phòng – thống kê

Có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu cơ chế đang được triển khai, các điển hình tốt về cải cách hành chính ở xã cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

Phối hợp với ban biên tập đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính.

Cập nhật công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Công chức VH – XH:

Chủ trì, đôn đốc các công chức chuyên môn, các bộ phận có liên quan, xây dựng các tin bài tuyên truyền về CCHC để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, cổng thông tin điện tử.

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch xã

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm, quý gắn với các nội dung liên quan đến cải cách hành chính năm 2023.

4. Công chức kế toán- Ns xã: Phối hợp với công chức văn hóa bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

5. UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, giải pháp, nội dung về kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2023.

Tăng cường giám sát thực hiện CCHC, cải cách TTHC, việc giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức.

6. Công đoàn xã

Phối hợp, phát động, đẩy mạnh phong trào Cán bộ, công chức và người lao động thi đua thực hiện công tác CCHC, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Thiệu Thịnh năm 2023.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Phòng Văn hóa - thông tin; ( B/ cáo)

- T V Đảng ủy – T Tr HĐND;( B/ cáo)

- Lãnh đạo UBND xã; B/c

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Các công chức chuyên môn;

- Công an,các trường học,trạm y tế; Vũ Đình Tâm

- 03 thôn;

- Lưu: VP,VH.

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Thịnh năm 2023

Đăng lúc: 07/02/2023 (GMT+7)
100%ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /KH-UBND Thiệu Thịnh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Thịnh năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số: 13 /KH- UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hóa về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. UBND xã Thiệu Thịnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Chính Phủ. Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Tuyên truyền về:

+ Đề án “ Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

+ Đề án “ Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”;

+ Đề án “ Xác định chỉ số CCHC của cán bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”;

+ Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên MT....

+ Các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa về các Danh hiệu Kiểu mẫu theo quyết định số 09/2019/QĐ - UBND.

3. Hình thức tuyên truyền

Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng:

+ Hệ thống loa truyền thanh của xã,

+ Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, áp phích, băng cờ...với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

+ Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật.

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử.

III. Giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong việc chủ trì CCHC. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả. Cải thiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của xã, của thôn. Gắn công tác tuyên truyền với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1.Công chức Văn phòng – thống kê

Có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu cơ chế đang được triển khai, các điển hình tốt về cải cách hành chính ở xã cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

Phối hợp với ban biên tập đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính.

Cập nhật công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Công chức VH – XH:

Chủ trì, đôn đốc các công chức chuyên môn, các bộ phận có liên quan, xây dựng các tin bài tuyên truyền về CCHC để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, cổng thông tin điện tử.

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch xã

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm, quý gắn với các nội dung liên quan đến cải cách hành chính năm 2023.

4. Công chức kế toán- Ns xã: Phối hợp với công chức văn hóa bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

5. UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, giải pháp, nội dung về kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2023.

Tăng cường giám sát thực hiện CCHC, cải cách TTHC, việc giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức.

6. Công đoàn xã

Phối hợp, phát động, đẩy mạnh phong trào Cán bộ, công chức và người lao động thi đua thực hiện công tác CCHC, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Thiệu Thịnh năm 2023.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Phòng Văn hóa - thông tin; ( B/ cáo)

- T V Đảng ủy – T Tr HĐND;( B/ cáo)

- Lãnh đạo UBND xã; B/c

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Các công chức chuyên môn;

- Công an,các trường học,trạm y tế; Vũ Đình Tâm

- 03 thôn;

- Lưu: VP,VH.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT