Kế hoạch Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 14/10/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NVQS Độc lập –- Tự do – - Hạnh phúc

Số: 259/ KH - UBND Thiệu Thịnh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Phê chuẩn KẾ HOẠCH

Ngày tháng năm 2020 Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Bình

- Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, sử đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2015.

- Căn cứ vào nhiệm vụ quân sự quốc phũng năm 2020.

- Căn cứ kế hoạch số 486 / KH – HĐNVQS ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thiệu Hóa.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu huyện giao, Ban chỉ huy quân sự xã dựng kế hoạch sơ, khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU:

1) Mục đích:

Tuyên truyền rộng khắp về Luật NVQS , nõng cao nhiệm vụ xõy dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển quân từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác tuyên quân năm 2021.

2) Yêu cầu:

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 phải thực hiện đúng luật, dân chủ, công khai hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Ban chỉ huy quân sự xã, các ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí cấp ủy chi bộ, các đồng chí Trưởng thôn tổ chức phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

II. BIỆN PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Biện pháp: Tổ chức thực hiện theo các bước sau:

- Tham mưu để cấp ủy Đảng ra Nghị quyết trọng tâm về công tác tuyên quân, tổ chức quán triệt đến từng chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viờn.

- BCH quân sự xã thực hiện từng bước xuống cơ sở, khảo sát điều tra lập sổ sách, quản lý số thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển.

- Tổ chức kiện toàn HĐNVQS trong công tác tuyển quân, họp HĐNVQS mở rộng đến cán bộ cơ sở, tổ chức thông qua xét duyệt, chốt danh sách gọi khám.

- Hoàn chỉnh danh sách báo cáo với cấp ủy, BCH quân sự huyện.

- Tổ chức họp hội nghị mở rộng triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thôn.

- Tổ chức đưa Thông báo gọi khám tuyển đến từng nam công dân và gia đình công dân trong diện gọi khám tuyển trước thời gian tổ chức sơ, khám tuyển 20 ngày.

- Tổ chức sơ, khám tuyển tại xã, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ký cam kết báo cáo kết quả về BCHQS Huyện.

- Tổ chức quản lý và điều động số thanh niên đã trỳng sơ tuyển tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả tốt.

- Tổ chức tạo điều kiện để đơn vị thâm nhập, gặp gỡ thực hiện các bước: Ba gặp, bốn biết, quản lý tốt số công dân trong diện nhập ngũ.

- Tổ chức hội nghị tặng quà gặp mặt và tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ, bàn giao quân cho BCHQS Huyện.

2) Thời gian tổ chức:

- Ngày 11/10/2020 họp HĐNVQS xã xét duyệt danh sách công dân gọi Sơ, khám tuyển.

- Ngày 16-20/10/2020 BCHQS xã cùng Thôn trưởng tổ chức cấp xong Thông báo đến đối tượng.

- Ngày 25/10/2020 họp Hội đồng NVQS , nắm tình hình thực lực chỉ tiêu động viên của các thôn và phát lệnh sơ tuyển tại xã.

- Ngày 30/10/2020 Hội nghị báo cáo lần 2, nắm thực lực số thanh niên của các đơn vị thôn có mặt ở nhà để sơ tuyển.

- Dự kiến Ngày 02-14/11/2020 tổ chức sơ, khám tuyển tại xã, báo cáo danh sách hoàn tất mọi hồ sơ, công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển tại Huyện về BCHQS Huyện.

- Địa điểm sơ tuyển tại Trạm Y tế xã Thiệu Thịnh.

3) Tổ chức thực hiện:

* Phân công các thành viờn HĐNVQS xã phụ trách các đơn vị và lĩnh vực.

- Đ/c: Dương Văn Tiệp : Thôn Đương Phong

- Đ/c: Lê Hai Tư : Thôn Đương Phong

- Đ/c : Đỗ Thị Hòa : Thôn Thống Nhất

- Đ/c : Lê Thị Tuyết : Thôn Thống Nhất

- Đ/c: Nguyễn Quốc Hiệp : Thôn Quyết Thắng

* Trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể:

+ Ban CHQS xã:

- Là bộ phận thường trực giúp HĐNV QS xã, chịu trách nhiệm với các thành viên HĐVNVQS xã, tham mưu cho Đảng ủy, HĐND – UBND và HĐNVQS xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xử lý các công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo chức năng.

- Nắm bắt kịp thời tổng hợp kết quả các bước chỉ đạo của các thành viên HĐNVQS và việc thực hiện của các thôn báo cáo chủ tịch HĐNVQS xã

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho HĐNV QS tổ chức khám tuyển, lễ tuyển đưa thanh niên nhập ngũ, đảm bảo công bằng, công khai, đúng luật, trang nghiêm an toàn đúng quy định.

+ Công an xã: Giao cho đ/c Lê Thiện Thụ – Trưởng CA xã chỉ đạo lực lượng công an viên và ở các thôn quản lý chặt chẽ đối với số thanh niên hiện có của địa phương trước, trong và sau khi sơ khám tuyển. Đặc biệt là số thanh niên sau khi trúng tuyển về sức khỏe.

- Phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông trong thời gian sơ khám tuyển và trong lễ giao nhận quân cùng các ban ngàn có liên quan của xã xử lý nghiêm các trường hợp trốn, chống hoặc gây cản trở tới việc thực hiện NVQS.

+ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị.

- Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị: Động viên đoàn viên, hội viên tuyờn truyền toàn dân, nhất là gia đình và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

- Đoàn Thanh niên: Động viên tuyên truyền thanh niên hăng hái, thi đua lên đường bảo vệ tổ quốc. Phối hợp với ban văn hóa tổ chức đêm văn nghệ ( Vì người bạn tòng quân). Tổ chức kết nạp Đoàn cho thanh niên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên nhập ngũ.

- Hội phụ nữ xã: Chỉ đạo cho các chi hội phụ nữ cơ sở tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, động viên tuyên truyền cho nhân dân đặc biệt là con em hội viờn trong diện nhập ngũ.

+ Công chức Tư pháp- Hộ tịch: Giúp HĐNVQS xã thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật. Kịp thời đề xuất, phối hợp với các ngành liên quan xử lý các vi phạm trong thực hiện luật NVQS.

+ Trạm y tế: Đảm bảo các trang thiết bị tốt nhất phục vụ cho công tác sơ tuyển. Nghiêm cấm làm sai, lệch kết quả sơ tuyển.

+ Văn hóa xã : Phối hợp với Ban CHQS xã và đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự bằng các hình thức trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tới mọi tầng lớp nhân dân đảm bảo Loa, đài, Băng rôn khâu hiệu, khánh tiết phục vụ cho công tác sơ khám tuyển và lễ tuyển đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

+ Trung đội trưởng dân quân cơ động - Thôn đội trưởng có vai trò tham mưu cho Chi uỷ, Thôn trưởng về nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

+ Các cấp uỷ Chi bộ tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ tuyển quân.

+ BCHQS xã phối hợp với Ban công an xã quản lý tốt công dân trong diện sơ, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh trong ngày sơ, khám tuyển tại xã.

+ Kế toán ngân sách xã có nhiệm vụ tham mưu cho HĐNVQS xã về kinh phí phục vụ, nhiệm vụ tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Kinh phí được trích từ ngân sách xã.

- Bao gồm các nội dung sau:

+ Kinh phí phục vụ khảo sát, điều tra.

+ Kinh phí phục vụ họp xét của HĐNVQS xã.

+ kinh phí tổ chức khám tuyển tại xã tới Huyện, in ấn hồ sơ, chụp ảnh hoàn thiện hồ sơ.

+ Kinh phí gặp mặt, tặng quà, tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ và kinh phí nuôi quân.

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 HĐNVQS xã yêu cầu các nghành có liên quan, cấp ủy chi bộ các thôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận: T/M. BCH QUÂN SỰ XÃ

- TTĐảng uỷ + TTr HĐND xó; (B/c) CHỈ HUY TRƯỞNG

- BCHQS huyện (B/c) ;

- Các Đ/c trong HĐNVQS xó ; (t/h)

- Các đơn vị thôn (T/h);

- Lưu BCHQS xã.

Lê Thế Tuấn

Kế hoạch Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 14/10/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NVQS Độc lập –- Tự do – - Hạnh phúc

Số: 259/ KH - UBND Thiệu Thịnh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Phê chuẩn KẾ HOẠCH

Ngày tháng năm 2020 Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Bình

- Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, sử đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2015.

- Căn cứ vào nhiệm vụ quân sự quốc phũng năm 2020.

- Căn cứ kế hoạch số 486 / KH – HĐNVQS ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thiệu Hóa.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu huyện giao, Ban chỉ huy quân sự xã dựng kế hoạch sơ, khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU:

1) Mục đích:

Tuyên truyền rộng khắp về Luật NVQS , nõng cao nhiệm vụ xõy dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển quân từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác tuyên quân năm 2021.

2) Yêu cầu:

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 phải thực hiện đúng luật, dân chủ, công khai hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Ban chỉ huy quân sự xã, các ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí cấp ủy chi bộ, các đồng chí Trưởng thôn tổ chức phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

II. BIỆN PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Biện pháp: Tổ chức thực hiện theo các bước sau:

- Tham mưu để cấp ủy Đảng ra Nghị quyết trọng tâm về công tác tuyên quân, tổ chức quán triệt đến từng chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viờn.

- BCH quân sự xã thực hiện từng bước xuống cơ sở, khảo sát điều tra lập sổ sách, quản lý số thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển.

- Tổ chức kiện toàn HĐNVQS trong công tác tuyển quân, họp HĐNVQS mở rộng đến cán bộ cơ sở, tổ chức thông qua xét duyệt, chốt danh sách gọi khám.

- Hoàn chỉnh danh sách báo cáo với cấp ủy, BCH quân sự huyện.

- Tổ chức họp hội nghị mở rộng triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thôn.

- Tổ chức đưa Thông báo gọi khám tuyển đến từng nam công dân và gia đình công dân trong diện gọi khám tuyển trước thời gian tổ chức sơ, khám tuyển 20 ngày.

- Tổ chức sơ, khám tuyển tại xã, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ký cam kết báo cáo kết quả về BCHQS Huyện.

- Tổ chức quản lý và điều động số thanh niên đã trỳng sơ tuyển tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả tốt.

- Tổ chức tạo điều kiện để đơn vị thâm nhập, gặp gỡ thực hiện các bước: Ba gặp, bốn biết, quản lý tốt số công dân trong diện nhập ngũ.

- Tổ chức hội nghị tặng quà gặp mặt và tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ, bàn giao quân cho BCHQS Huyện.

2) Thời gian tổ chức:

- Ngày 11/10/2020 họp HĐNVQS xã xét duyệt danh sách công dân gọi Sơ, khám tuyển.

- Ngày 16-20/10/2020 BCHQS xã cùng Thôn trưởng tổ chức cấp xong Thông báo đến đối tượng.

- Ngày 25/10/2020 họp Hội đồng NVQS , nắm tình hình thực lực chỉ tiêu động viên của các thôn và phát lệnh sơ tuyển tại xã.

- Ngày 30/10/2020 Hội nghị báo cáo lần 2, nắm thực lực số thanh niên của các đơn vị thôn có mặt ở nhà để sơ tuyển.

- Dự kiến Ngày 02-14/11/2020 tổ chức sơ, khám tuyển tại xã, báo cáo danh sách hoàn tất mọi hồ sơ, công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển tại Huyện về BCHQS Huyện.

- Địa điểm sơ tuyển tại Trạm Y tế xã Thiệu Thịnh.

3) Tổ chức thực hiện:

* Phân công các thành viờn HĐNVQS xã phụ trách các đơn vị và lĩnh vực.

- Đ/c: Dương Văn Tiệp : Thôn Đương Phong

- Đ/c: Lê Hai Tư : Thôn Đương Phong

- Đ/c : Đỗ Thị Hòa : Thôn Thống Nhất

- Đ/c : Lê Thị Tuyết : Thôn Thống Nhất

- Đ/c: Nguyễn Quốc Hiệp : Thôn Quyết Thắng

* Trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể:

+ Ban CHQS xã:

- Là bộ phận thường trực giúp HĐNV QS xã, chịu trách nhiệm với các thành viên HĐVNVQS xã, tham mưu cho Đảng ủy, HĐND – UBND và HĐNVQS xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xử lý các công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo chức năng.

- Nắm bắt kịp thời tổng hợp kết quả các bước chỉ đạo của các thành viên HĐNVQS và việc thực hiện của các thôn báo cáo chủ tịch HĐNVQS xã

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho HĐNV QS tổ chức khám tuyển, lễ tuyển đưa thanh niên nhập ngũ, đảm bảo công bằng, công khai, đúng luật, trang nghiêm an toàn đúng quy định.

+ Công an xã: Giao cho đ/c Lê Thiện Thụ – Trưởng CA xã chỉ đạo lực lượng công an viên và ở các thôn quản lý chặt chẽ đối với số thanh niên hiện có của địa phương trước, trong và sau khi sơ khám tuyển. Đặc biệt là số thanh niên sau khi trúng tuyển về sức khỏe.

- Phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông trong thời gian sơ khám tuyển và trong lễ giao nhận quân cùng các ban ngàn có liên quan của xã xử lý nghiêm các trường hợp trốn, chống hoặc gây cản trở tới việc thực hiện NVQS.

+ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị.

- Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị: Động viên đoàn viên, hội viên tuyờn truyền toàn dân, nhất là gia đình và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

- Đoàn Thanh niên: Động viên tuyên truyền thanh niên hăng hái, thi đua lên đường bảo vệ tổ quốc. Phối hợp với ban văn hóa tổ chức đêm văn nghệ ( Vì người bạn tòng quân). Tổ chức kết nạp Đoàn cho thanh niên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên nhập ngũ.

- Hội phụ nữ xã: Chỉ đạo cho các chi hội phụ nữ cơ sở tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, động viên tuyên truyền cho nhân dân đặc biệt là con em hội viờn trong diện nhập ngũ.

+ Công chức Tư pháp- Hộ tịch: Giúp HĐNVQS xã thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật. Kịp thời đề xuất, phối hợp với các ngành liên quan xử lý các vi phạm trong thực hiện luật NVQS.

+ Trạm y tế: Đảm bảo các trang thiết bị tốt nhất phục vụ cho công tác sơ tuyển. Nghiêm cấm làm sai, lệch kết quả sơ tuyển.

+ Văn hóa xã : Phối hợp với Ban CHQS xã và đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự bằng các hình thức trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tới mọi tầng lớp nhân dân đảm bảo Loa, đài, Băng rôn khâu hiệu, khánh tiết phục vụ cho công tác sơ khám tuyển và lễ tuyển đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

+ Trung đội trưởng dân quân cơ động - Thôn đội trưởng có vai trò tham mưu cho Chi uỷ, Thôn trưởng về nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

+ Các cấp uỷ Chi bộ tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ tuyển quân.

+ BCHQS xã phối hợp với Ban công an xã quản lý tốt công dân trong diện sơ, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh trong ngày sơ, khám tuyển tại xã.

+ Kế toán ngân sách xã có nhiệm vụ tham mưu cho HĐNVQS xã về kinh phí phục vụ, nhiệm vụ tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Kinh phí được trích từ ngân sách xã.

- Bao gồm các nội dung sau:

+ Kinh phí phục vụ khảo sát, điều tra.

+ Kinh phí phục vụ họp xét của HĐNVQS xã.

+ kinh phí tổ chức khám tuyển tại xã tới Huyện, in ấn hồ sơ, chụp ảnh hoàn thiện hồ sơ.

+ Kinh phí gặp mặt, tặng quà, tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ và kinh phí nuôi quân.

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 HĐNVQS xã yêu cầu các nghành có liên quan, cấp ủy chi bộ các thôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận: T/M. BCH QUÂN SỰ XÃ

- TTĐảng uỷ + TTr HĐND xó; (B/c) CHỈ HUY TRƯỞNG

- BCHQS huyện (B/c) ;

- Các Đ/c trong HĐNVQS xó ; (t/h)

- Các đơn vị thôn (T/h);

- Lưu BCHQS xã.

Lê Thế Tuấn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT