Thông báo V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2020

Đăng lúc: 10/07/2020 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Sè: 216/ubnd - NN Thiệu Thịnh, ngày 09 tháng 7 năm 2020

V/v phòng trừ sâu bệnh

hại lúa mùa 2020

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng thôn

Ban chỉ đạo sản xuất

C¸c ban ngµnh liªn quan.

Hiện nay lúa mùa 2020 của xã đang ở giai đoan đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Nhân dân đã và đang đang tập trung chăm sóc bón thúc lần 1 cho lúa. Qua kiểm tra thực tế ngoài đồng của cán bộ chuyên môn các đôi tượng sâu bệnh, nhất là sâu non lứa 5 tuổi của sâu cuốn lá nhỏ đang bắt đầu nở, bướm sâu đục thân 2 chấm đang ra rộ.

Để chủ động phòng trừ, không để các đối tượng sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 phát sinh, phát triển và gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ mùa 2020, UBND xã yêu cầu:

1. Các đồng chí trưởng thôn thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh ở những khu ruộng, vùng đồng của đơn vị và tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn để nhân dân nắm bắt và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động điều tiết nước đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và kiểm tra tình hình và tạo điều kiện thuân lợi cho nhân dân phun phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

3. Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra thăm đồng nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại trên lúa

4. Đài truyền thành xã thường xuyên cập nhật và liên tục phát cac bản tin hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Virtako 40WG, Dylan 2EC, Radiant 60EC ……

Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đạt hiệu quả nhất từ ngày 10/7 – 15/7/2020 khi sâu đang tuổi 1, tuổi 2 và phun khi mật độ sâu từ 20 - 25con/m2 trở lên.

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên thắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách

Phun vào buổi sáng đã khô sương hoạc chiều mát.

Vậy UBND xã yêu cầu ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông, HTX DVNN, các đồng chí trưởng thôn, các ban ngành liên quan và nhân dân thực hiện tốt các nội dung nêu trên để vụ mùa 2020 đạt kết quả cao nhất.

N¬i nhËn: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi (t/h) ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Đài truyền thanh xã (t/h);

- Lư­u VP .

Lê Xuân Thủy

Thông báo V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2020

Đăng lúc: 10/07/2020 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Sè: 216/ubnd - NN Thiệu Thịnh, ngày 09 tháng 7 năm 2020

V/v phòng trừ sâu bệnh

hại lúa mùa 2020

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng thôn

Ban chỉ đạo sản xuất

C¸c ban ngµnh liªn quan.

Hiện nay lúa mùa 2020 của xã đang ở giai đoan đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Nhân dân đã và đang đang tập trung chăm sóc bón thúc lần 1 cho lúa. Qua kiểm tra thực tế ngoài đồng của cán bộ chuyên môn các đôi tượng sâu bệnh, nhất là sâu non lứa 5 tuổi của sâu cuốn lá nhỏ đang bắt đầu nở, bướm sâu đục thân 2 chấm đang ra rộ.

Để chủ động phòng trừ, không để các đối tượng sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 phát sinh, phát triển và gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ mùa 2020, UBND xã yêu cầu:

1. Các đồng chí trưởng thôn thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh ở những khu ruộng, vùng đồng của đơn vị và tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn để nhân dân nắm bắt và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động điều tiết nước đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và kiểm tra tình hình và tạo điều kiện thuân lợi cho nhân dân phun phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

3. Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra thăm đồng nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại trên lúa

4. Đài truyền thành xã thường xuyên cập nhật và liên tục phát cac bản tin hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Virtako 40WG, Dylan 2EC, Radiant 60EC ……

Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đạt hiệu quả nhất từ ngày 10/7 – 15/7/2020 khi sâu đang tuổi 1, tuổi 2 và phun khi mật độ sâu từ 20 - 25con/m2 trở lên.

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên thắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách

Phun vào buổi sáng đã khô sương hoạc chiều mát.

Vậy UBND xã yêu cầu ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông, HTX DVNN, các đồng chí trưởng thôn, các ban ngành liên quan và nhân dân thực hiện tốt các nội dung nêu trên để vụ mùa 2020 đạt kết quả cao nhất.

N¬i nhËn: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi (t/h) ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Đài truyền thanh xã (t/h);

- Lư­u VP .

Lê Xuân Thủy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT