Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 16/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

UBND xã Thiệu Thịnh ban hành Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên
địa bàn xã, nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên các thôn, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong toàn xã về vai trò và ý nghĩa, tác dụng, giá trị của trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo sức lan toả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây năm 2023.

- Tạo không khí thi đua, tuyên truyền, giáo dục, động viên các thôn, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn xã về vai trò tác dụng, giá trị và ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo sức lan toả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tết trồng cây 2023 theo Chương trình mục tiêu phát triền lâm nghiệp bền vững đạt kết quả tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của xã; thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu.

- Các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã căn cứ vào kế hoạch của xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 phù hợp với điều kiện của từng thôn, cơ quan, đơn vị, huy động được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, Đảng viên tham gia.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu kế hoạch:

Phấn đấu toàn xã trồng được 2.100 cây các loại

- Đối với các trường học, trạm y tế, công sở: Trồng ít nhất 1 cây/người.

- Đối với các thôn: Trồng ít nhất 02 cây/hộ

2. Hình thức và thời gian phát động.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023 tại trụ sở xã Thiệu Thịnh;

- Thời gian: Toàn xã thống nhất đồng loạt ra quân vào sáng 27/01/2023 (tức ngày mồng 06 Tết Quý Mão), sau ra quân các thôn, các cơ quan đơn vị tổ chức phát động và báo cáo kết quả trồng cây Xuân Quý Mão vào ngày 28/01/2023 (về UBND xã để tổng hợp báo cáo huyện)

- Địa điểm trồng cây: Bố trí trồng ở những nơi đất trống trong các cơ quan, trường học, trạm y tế, gia trại, ven bờ kênh, ven đường, nhà văn hóa thôn... chăm sóc đảm bảo cây sống.

3. Cơ cấu, kỹ thuật trồng cây

3.1. Cơ cấu cây trồng: bao gồm cây lâm nghiệp (lát hoa, keo, xoan, sao đen, sấu, Muồng hoàng yến, Mỡ, Phi lao.... ) và cây ăn quả (vú sữa, nhãn, xoài, dừa, bưởi, cam, chanh, ổi....).

Đối với cây cơ quan - công sở: Bút tháp, bằng lăng, xà cừ, sao đen, ngọc lan, phượng vĩ, sưa, bồ đề...

Cây tạo cảnh quan, môi trường, hàng rào gồm: Mắt ngọc, chè mạn, dâm bụt
... và 1 số loại cây trồng khác phù hợp.

3.2. Tiêu chuẩn cây trồng:

- Cây phân tán, cây công trình: Chiều cao từ 1,5 m trở lên.

- Cây đem trồng phải xanh tốt, thân thẳng, không sâu bệnh, gẫy ngọn.

- Cây tạo cảnh quan, môi trường, hàng rào: Đã ra rễ để đảm bảo phát triển tốt sau khi trồng.

3.3. Kỹ thuật trồng.

- Chuẩn bị hố trồng trước khi trồng 7-10 ngày; kích thước hố trồng đường kính (30-50cm), hố có chiều sâu (30-60cm) tùy từng chủng loại cây.

- Kỹ thuật trồng: Chọn cây còn nguyên bộ rễ, nguyên bầu; Bón lót phân hữu cơ vi sinh 0,2- 1,0kg/hố, nơi điều kiện có thể bón lót thêm bằng phân chuồng hoai mục. Đặt bầu vào giữa hố, bầu và thân cây thẳng đứng, xé bỏ vỏ bầu, lấp đất nhỏ nén chặt xung quanh bầu (tránh làm vỡ bầu). Cây cao trên 1,5m thì cần đóng 3 cọc xung quanh hình tam giác để cố định cây trồng tránh bị gió lay gốc, kết hợp rào xung quanh bảo vệ cây trồng. Thường xuyên tưới nước cho cây, tăng cường công tác tuyên truyền và phân công người có trách nhiệm bảo vệ cây sau khi trồng.

Lưu ý: Không trồng cây vào những ngày rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 150C).

3.4. Quản lý, bảo vệ cây trồng

- Tổ chức trồng cây phải gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng đơn vị, thôn, xóm và người dân. Phải tổ chức chăm sóc, tưới cây thường xuyên, bảo vệ sau khi trồng, đảm bảo trồng đến đâu được đến đó, không thực hiện theo hình thức, phong trào.

- Các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế trực tiếp tổ chức trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng.

- Đối với cây trồng dọc hành lang giao thông: Giao trực tiếp cho hộ gia đình chăm sóc, quản lý, bảo vệ và hưởng lợi trên diện tích đang được tạm giao quản lý; nếu thuộc hành lang giao thông trước cơ quan, đơn vị thì giao các cơ quan, đơn vị chăm sóc, quản lý và bảo vệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thôn và các cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia tết trồng cây, cây trồng phải đúng kỹ thuật gắn với chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá chất lượng, tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ và kết quả tết trồng cây theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, kể cả huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả lễ phát động Tết trồng cây. (Có phụ biểu giao chỉ tiêu kèm theo)

2. Công chức Địa chính NN:

Có trách nhiệm hướng dẫn quy cách, kỹ thuật trồng cây cho các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão. Kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị thôn, cơ quan trường, trạm. Tổng hợp kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão báo cáo Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, UBND huyện theo quy định.

3.Công chức Văn hóa – Đài truyền thanh xã:

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế, gia trại và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

4. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội:

Chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

UBND xã yêu cầu đơn vị thôn, các đơn vị trường học, trạm y tế và toàn thể nhân dân trong địa phương nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã (Bc);

- MTTQ và đoàn thể (P/h);

- Các cơ quan, đơn vị (T/h);

- Các thôn (T/h);

- Lưu VT, UBND.

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH

Vũ Đình Tâm


KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC THÔN VÀ CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRỒNG CÂY DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2023 của UBND xã

TT

Đơn vị

Số lượng (cây)

Ghi chú

1

Công sở xã

20

2

Thôn Đương Phong

450

3

Thôn Thống Nhất

750

4

Thôn Quyết Thắng

820

5

Trạm y tế xã

30

6

Trường Tiểủ học và THCS

30

Tổng cộng

2.100

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 16/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

UBND xã Thiệu Thịnh ban hành Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên
địa bàn xã, nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên các thôn, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong toàn xã về vai trò và ý nghĩa, tác dụng, giá trị của trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo sức lan toả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây năm 2023.

- Tạo không khí thi đua, tuyên truyền, giáo dục, động viên các thôn, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn xã về vai trò tác dụng, giá trị và ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo sức lan toả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tết trồng cây 2023 theo Chương trình mục tiêu phát triền lâm nghiệp bền vững đạt kết quả tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của xã; thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu.

- Các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã căn cứ vào kế hoạch của xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 phù hợp với điều kiện của từng thôn, cơ quan, đơn vị, huy động được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, Đảng viên tham gia.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu kế hoạch:

Phấn đấu toàn xã trồng được 2.100 cây các loại

- Đối với các trường học, trạm y tế, công sở: Trồng ít nhất 1 cây/người.

- Đối với các thôn: Trồng ít nhất 02 cây/hộ

2. Hình thức và thời gian phát động.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023 tại trụ sở xã Thiệu Thịnh;

- Thời gian: Toàn xã thống nhất đồng loạt ra quân vào sáng 27/01/2023 (tức ngày mồng 06 Tết Quý Mão), sau ra quân các thôn, các cơ quan đơn vị tổ chức phát động và báo cáo kết quả trồng cây Xuân Quý Mão vào ngày 28/01/2023 (về UBND xã để tổng hợp báo cáo huyện)

- Địa điểm trồng cây: Bố trí trồng ở những nơi đất trống trong các cơ quan, trường học, trạm y tế, gia trại, ven bờ kênh, ven đường, nhà văn hóa thôn... chăm sóc đảm bảo cây sống.

3. Cơ cấu, kỹ thuật trồng cây

3.1. Cơ cấu cây trồng: bao gồm cây lâm nghiệp (lát hoa, keo, xoan, sao đen, sấu, Muồng hoàng yến, Mỡ, Phi lao.... ) và cây ăn quả (vú sữa, nhãn, xoài, dừa, bưởi, cam, chanh, ổi....).

Đối với cây cơ quan - công sở: Bút tháp, bằng lăng, xà cừ, sao đen, ngọc lan, phượng vĩ, sưa, bồ đề...

Cây tạo cảnh quan, môi trường, hàng rào gồm: Mắt ngọc, chè mạn, dâm bụt
... và 1 số loại cây trồng khác phù hợp.

3.2. Tiêu chuẩn cây trồng:

- Cây phân tán, cây công trình: Chiều cao từ 1,5 m trở lên.

- Cây đem trồng phải xanh tốt, thân thẳng, không sâu bệnh, gẫy ngọn.

- Cây tạo cảnh quan, môi trường, hàng rào: Đã ra rễ để đảm bảo phát triển tốt sau khi trồng.

3.3. Kỹ thuật trồng.

- Chuẩn bị hố trồng trước khi trồng 7-10 ngày; kích thước hố trồng đường kính (30-50cm), hố có chiều sâu (30-60cm) tùy từng chủng loại cây.

- Kỹ thuật trồng: Chọn cây còn nguyên bộ rễ, nguyên bầu; Bón lót phân hữu cơ vi sinh 0,2- 1,0kg/hố, nơi điều kiện có thể bón lót thêm bằng phân chuồng hoai mục. Đặt bầu vào giữa hố, bầu và thân cây thẳng đứng, xé bỏ vỏ bầu, lấp đất nhỏ nén chặt xung quanh bầu (tránh làm vỡ bầu). Cây cao trên 1,5m thì cần đóng 3 cọc xung quanh hình tam giác để cố định cây trồng tránh bị gió lay gốc, kết hợp rào xung quanh bảo vệ cây trồng. Thường xuyên tưới nước cho cây, tăng cường công tác tuyên truyền và phân công người có trách nhiệm bảo vệ cây sau khi trồng.

Lưu ý: Không trồng cây vào những ngày rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 150C).

3.4. Quản lý, bảo vệ cây trồng

- Tổ chức trồng cây phải gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng đơn vị, thôn, xóm và người dân. Phải tổ chức chăm sóc, tưới cây thường xuyên, bảo vệ sau khi trồng, đảm bảo trồng đến đâu được đến đó, không thực hiện theo hình thức, phong trào.

- Các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế trực tiếp tổ chức trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng.

- Đối với cây trồng dọc hành lang giao thông: Giao trực tiếp cho hộ gia đình chăm sóc, quản lý, bảo vệ và hưởng lợi trên diện tích đang được tạm giao quản lý; nếu thuộc hành lang giao thông trước cơ quan, đơn vị thì giao các cơ quan, đơn vị chăm sóc, quản lý và bảo vệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thôn và các cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia tết trồng cây, cây trồng phải đúng kỹ thuật gắn với chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá chất lượng, tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ và kết quả tết trồng cây theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, kể cả huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả lễ phát động Tết trồng cây. (Có phụ biểu giao chỉ tiêu kèm theo)

2. Công chức Địa chính NN:

Có trách nhiệm hướng dẫn quy cách, kỹ thuật trồng cây cho các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão. Kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị thôn, cơ quan trường, trạm. Tổng hợp kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão báo cáo Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, UBND huyện theo quy định.

3.Công chức Văn hóa – Đài truyền thanh xã:

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế, gia trại và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

4. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội:

Chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

UBND xã yêu cầu đơn vị thôn, các đơn vị trường học, trạm y tế và toàn thể nhân dân trong địa phương nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã (Bc);

- MTTQ và đoàn thể (P/h);

- Các cơ quan, đơn vị (T/h);

- Các thôn (T/h);

- Lưu VT, UBND.

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH

Vũ Đình Tâm


KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC THÔN VÀ CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRỒNG CÂY DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2023 của UBND xã

TT

Đơn vị

Số lượng (cây)

Ghi chú

1

Công sở xã

20

2

Thôn Đương Phong

450

3

Thôn Thống Nhất

750

4

Thôn Quyết Thắng

820

5

Trạm y tế xã

30

6

Trường Tiểủ học và THCS

30

Tổng cộng

2.100

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT