V/v tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa, ngô vụ chiêm xuân 2021

Đăng lúc: 22/04/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /UBND - NN Thiệu Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

V/v tập trung phòng trừ các đối tượng

sâu bệnh hại lúa, ngô vụ chiêm xuân 2021

Kính gửi:

- Các đồng chí Bí thư chi bộ,Trưởng thôn

- Ban chỉ đạo sản xuất

- Các ban ngành có liên quan.

Trong thời gian qua, UBND xã đã có thông báo nhiều lần về các biện pháp phòng trờ sâu bệnh hại trên cây ngô, cây lúa vụ xuân 2021 trên địa bàn xã. Song do điều kiện thời tiết âm u, xen kẽ, chiều và đêm có gió mạnh là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại.

Về bên bãi: Thời tiết không có mưa cây ngô phát triển kém so với cùng kỳ nhiều năm và cũng là điều kiện cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, nhất là sâu keo mùa thu vẫn tiếp tục cắn phá ngô mạnh mặc dù nhân dân đã phun thuốc phòng trừ.

Về bên đồng: Bệnh bạc lá lúa vẫn tiếp tục gây hại, khả năng lây lan nhanh nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời nhất là 1 số ruộng ở Trục 1, trục 2; Dừa 1; Bái đồng gia…. Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn mới phát sinh, phát triển trên các giống nếp, Thái xuyên 111, nhất là ở khu vực đồng mạ.

Để chủ động phòng trừ, khống chế không để các đối tượng sâu bệnh hại lúa, ngô giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021, UBND x· yªu cÇu:

1. C¸c ®ång chÝ tr­­ëng thôn thường xuyên kiÓm tra t×nh h×nh s©u bÖnh để thông báo cho các hộ có diện tích bị sâu, bệnh hại và tăng cường công tác tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng ®µi loa cña th«n ®Ó nh©n d©n n¾m b¾t và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là bệnh bạc lá trên lúa, sâu keo mùa thu hại ngô.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động điều tiết nước đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và kiểm tra tình hình và tạo điều kiện thuân lợi cho nhân dân phun phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

3. Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa và ngô.

4. Đài truyền thành xã thường xuyên cập nhật và liên tục phát cac bản tin hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

- Đối với bệnh bạc lá phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Totan 200WP, Xantocin 20WP, Xanthomix 20WP…

- Đối với bệnh đạo ôn phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Katana 20SC, Filia 525SE, Kabim 30 WP…….

- Đối với bệnh khô vằn: phun trừ bằng thuốc Validacin 5L, Vida 5L......

- Đối với sâu keo mùa thu hại ngô: Cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC; Match 050EC. Vì sâu hại chủ yếu nằm trong phần nõn nên cần phun kỹ vào nõn ngô, phun theo hàng, ướt đều hai mặt lá và nách lá ngô.

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên thắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách

Phun vào buổi sáng đã khô sương hoạc chiều mát.

Khi sâu có mật độ cao, tỷ lệ bệnh lớn cần phun kép lần 2 cách lần 1 sâu 3 – 5 ngày. Phun thuốc vào buổi sáng khi lá lúa khô sương hoặc vào chiều mát. Không phun thuốc khi trời nắng nóng và không nên pha trộn 3 loại thuốc trong 1 bình, khi pha đổ thuốc vào 1/4 bình nước khuấy đều rồi tiếp tục đổ nước vào để thuốc được hoà tan đều. Đối với các loại bệnh này phải phun từ 2-3 bình nước thuốc/sào.

Đề nghị nhân dân đến các đại lý có uy tín mua các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh đạt hiệu quả cao. Khi pha thuốc phun cần thu gom vỏ bao thuốc BVTV bỏ vào các thùng đựng ngoài đồng, dưới bãi theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vậy UBND xã yêu cầu ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông, HTX DVNN, các đồng chí trưởng thôn, các ban ngành liên quan và nhân dân thực hiện tốt các nội dung nêu trên để vụ chiêm xuân 2021 đạt kết quả cao nhất.

N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- TV ĐU – TTr HĐND ( B/c) PHÓ CHỦ TỊCH

- Nh­ kÝnh göi (t/h)

- §µi truyÒn thanh (t/h)

- Lưu VP UBND

Lê Hữu Hoàn

V/v tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa, ngô vụ chiêm xuân 2021

Đăng lúc: 22/04/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /UBND - NN Thiệu Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

V/v tập trung phòng trừ các đối tượng

sâu bệnh hại lúa, ngô vụ chiêm xuân 2021

Kính gửi:

- Các đồng chí Bí thư chi bộ,Trưởng thôn

- Ban chỉ đạo sản xuất

- Các ban ngành có liên quan.

Trong thời gian qua, UBND xã đã có thông báo nhiều lần về các biện pháp phòng trờ sâu bệnh hại trên cây ngô, cây lúa vụ xuân 2021 trên địa bàn xã. Song do điều kiện thời tiết âm u, xen kẽ, chiều và đêm có gió mạnh là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại.

Về bên bãi: Thời tiết không có mưa cây ngô phát triển kém so với cùng kỳ nhiều năm và cũng là điều kiện cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, nhất là sâu keo mùa thu vẫn tiếp tục cắn phá ngô mạnh mặc dù nhân dân đã phun thuốc phòng trừ.

Về bên đồng: Bệnh bạc lá lúa vẫn tiếp tục gây hại, khả năng lây lan nhanh nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời nhất là 1 số ruộng ở Trục 1, trục 2; Dừa 1; Bái đồng gia…. Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn mới phát sinh, phát triển trên các giống nếp, Thái xuyên 111, nhất là ở khu vực đồng mạ.

Để chủ động phòng trừ, khống chế không để các đối tượng sâu bệnh hại lúa, ngô giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021, UBND x· yªu cÇu:

1. C¸c ®ång chÝ tr­­ëng thôn thường xuyên kiÓm tra t×nh h×nh s©u bÖnh để thông báo cho các hộ có diện tích bị sâu, bệnh hại và tăng cường công tác tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng ®µi loa cña th«n ®Ó nh©n d©n n¾m b¾t và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là bệnh bạc lá trên lúa, sâu keo mùa thu hại ngô.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động điều tiết nước đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và kiểm tra tình hình và tạo điều kiện thuân lợi cho nhân dân phun phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

3. Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa và ngô.

4. Đài truyền thành xã thường xuyên cập nhật và liên tục phát cac bản tin hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

- Đối với bệnh bạc lá phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Totan 200WP, Xantocin 20WP, Xanthomix 20WP…

- Đối với bệnh đạo ôn phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Katana 20SC, Filia 525SE, Kabim 30 WP…….

- Đối với bệnh khô vằn: phun trừ bằng thuốc Validacin 5L, Vida 5L......

- Đối với sâu keo mùa thu hại ngô: Cần phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC; Match 050EC. Vì sâu hại chủ yếu nằm trong phần nõn nên cần phun kỹ vào nõn ngô, phun theo hàng, ướt đều hai mặt lá và nách lá ngô.

Lưu ý: Khi phun thuốc phải thực hiện theo nguyên thắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách

Phun vào buổi sáng đã khô sương hoạc chiều mát.

Khi sâu có mật độ cao, tỷ lệ bệnh lớn cần phun kép lần 2 cách lần 1 sâu 3 – 5 ngày. Phun thuốc vào buổi sáng khi lá lúa khô sương hoặc vào chiều mát. Không phun thuốc khi trời nắng nóng và không nên pha trộn 3 loại thuốc trong 1 bình, khi pha đổ thuốc vào 1/4 bình nước khuấy đều rồi tiếp tục đổ nước vào để thuốc được hoà tan đều. Đối với các loại bệnh này phải phun từ 2-3 bình nước thuốc/sào.

Đề nghị nhân dân đến các đại lý có uy tín mua các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh đạt hiệu quả cao. Khi pha thuốc phun cần thu gom vỏ bao thuốc BVTV bỏ vào các thùng đựng ngoài đồng, dưới bãi theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vậy UBND xã yêu cầu ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ khuyến nông, HTX DVNN, các đồng chí trưởng thôn, các ban ngành liên quan và nhân dân thực hiện tốt các nội dung nêu trên để vụ chiêm xuân 2021 đạt kết quả cao nhất.

N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- TV ĐU – TTr HĐND ( B/c) PHÓ CHỦ TỊCH

- Nh­ kÝnh göi (t/h)

- §µi truyÒn thanh (t/h)

- Lưu VP UBND

Lê Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT