Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 12/01/2023 (GMT+7)
100%

BCĐ VỀ QUẢN LÝ

VS ATTP XÃ THIỆU THỊNH

ĐOÀN KIỂM TRA

Số: /TB - ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP

dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh


Kính gửi: Ông ( bà)……………………………………………………….

Chủ cửa hàng……………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số 05 /QĐ-BCĐ ngày 03/01/2023 của Trưởng ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Thịnh về việc kiểm tra ATTP dịp Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh.

Đoàn kiểm tra xây dựng lịch và nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra, gồm 7 thành viên, cụ thể:

1.

Ông Hữu Hoàn

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông Nguyễn Trọng Phọng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà Nguyễn Thị Hạnh

CC văn hóa

Thư ký

4.

Ông Lê Thiện Thụ

Trưởng CA xã

Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị Mai Chang

Cán bộ thú y

Thành viên

6.

Ông Lê Thế Tùng

CC Tư pháp

Thành viên

7.

Bà Nguyễn Thị Hồng

CC ĐC-NN

Thành viên

2. Nội dung kiểm tra:

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết).

- Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Hồ sơ tự công bố, hồ sơ tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy đối với những sản phẩm thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm.

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo.

- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm thực phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm.

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần thiết.

- Các nội dung khác có liên quan.

b. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu:

- Kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT

- Các nội dung khác có liên quan.

2. Đối tượng kiểm tra: Theo phụ lục đính kèm

4. Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 16/01/2023.

Vậy Đoàn kiểm tra UBND xã Thiệu Thịnh thông báo nội dung và lịch kiểm tra cụ thể, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ sở biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Tổ giám sát;

- Lưu: VP.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Hữu Hoàn

Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 12/01/2023 (GMT+7)
100%

BCĐ VỀ QUẢN LÝ

VS ATTP XÃ THIỆU THỊNH

ĐOÀN KIỂM TRA

Số: /TB - ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP

dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh


Kính gửi: Ông ( bà)……………………………………………………….

Chủ cửa hàng……………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số 05 /QĐ-BCĐ ngày 03/01/2023 của Trưởng ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Thịnh về việc kiểm tra ATTP dịp Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã Thiệu Thịnh.

Đoàn kiểm tra xây dựng lịch và nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra, gồm 7 thành viên, cụ thể:

1.

Ông Hữu Hoàn

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông Nguyễn Trọng Phọng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà Nguyễn Thị Hạnh

CC văn hóa

Thư ký

4.

Ông Lê Thiện Thụ

Trưởng CA xã

Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị Mai Chang

Cán bộ thú y

Thành viên

6.

Ông Lê Thế Tùng

CC Tư pháp

Thành viên

7.

Bà Nguyễn Thị Hồng

CC ĐC-NN

Thành viên

2. Nội dung kiểm tra:

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết).

- Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Hồ sơ tự công bố, hồ sơ tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy đối với những sản phẩm thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm.

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo.

- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm thực phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm.

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần thiết.

- Các nội dung khác có liên quan.

b. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu:

- Kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT

- Các nội dung khác có liên quan.

2. Đối tượng kiểm tra: Theo phụ lục đính kèm

4. Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 16/01/2023.

Vậy Đoàn kiểm tra UBND xã Thiệu Thịnh thông báo nội dung và lịch kiểm tra cụ thể, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ sở biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Tổ giám sát;

- Lưu: VP.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT