Tổ chức giải thể thao “ Mừng Đảng – Mừng xuân” Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

Số : /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải thể thao “ Mừng Đảng – Mừng xuân” Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số : 286/KH – UBND, ngày 28/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá về việc tổ các hoạt động tuyên truyền “ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý mão năm 2023.

UBND xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế hoạch tổ chức giải Thể thao đầu xuân năm 2023 tại xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

Tạo không khí vui tươi, phấn khẩu trong quần chúng nhân dân " Mừng Đảng, Mừng xuân " Quý mão năm 2023;

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, đánh giá kết quả cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. .

2. Yêu cầu:

Thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất.

Tổ chức giao lưu thể thao đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn tiết kiệm…

II. NỘI DUNG THI ĐẤU:

1. Môn Bóng Đá:

- Môn bóng đá nam (Có quy chế kèm theo)

2. Môn bóng chuyền hơi

- Đối với Nam: Mỗi đơn vị thôn thành lập 01 đội.

- Đối với nữ: Tổ chức giao lưu giữa: Nữ Công đoàn xã và Nữ Đơn vị thôn ĐP .

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

- Là công dân xã Thiệu Thịnh.

- VĐV thuộc công dân của thôn nào thì đăng ký thi cho thôn đó.

- Mỗi đơn vị thôn thành lập một đoàn VĐV tham gia do thôn trưởng trưởng đoàn

- Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho 1 thôn hoặc 1 cơ quan.

IV.Thời gian đăng ký :

Các đơn vị lập danh sách VĐV thi đấu đối với môn bóng đá từ 16 – 20 VĐV, Môn bóng chuyền hơi 5 - 10 VĐV nộp về BTC qua Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – CCVH xã hoặc đồng chí Lê Hai Tư – Bí thư đoàn xã, trước ngày 15/01/2023 ( Tức ngày 24/12 âm lịch) để xếp lịch tổ chức thi đấu.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ:

1. Thời gian tổ chức:

1.1. Ngày 20/01/2023 (Tức 29/12/2022 ÂL)

- 15h00 – 17h00: Trận 1 môn bóng đá

1.2. Ngày 24/01/2023 (Tức 03 tết ÂL)

- 14h00 – 15h00 : Lễ khai mạc

- 15h00 – 17h00: Trận 2 môn bóng đá

1.3. Ngày 25/01/2023 (Tức 04 tết ÂL)

- 8h00 – 11h00: Các trận đấu môn bóng truyền hơi

- 15h00 – 17h00: Trận 3 môn bóng đá

- 17h00-17h30 : Bế mạc, trao giải

2. Địa điểm thi đấu :

2.1. Môn bóng đá: Tại Sân Vận động xã Thiệu Thịnh.

2.2. Môn bóng chuyền hơi: Tại sân công sở xã

3. Quy chế: Có quy chế kèm theo

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia, tặng thưởng cho các đội đạt giải.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban văn hóa xã phối hợp cùng BCH Đoàn xã là ban thường trực tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức và ban hành Điều lệ của hội thi.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã đề nghị các ban ngành có liên quan, các đơn vị thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Phòng VHTT huyện ( B/cáo); PHÓ CHỦ TỊCH

- TV Đảng ủy – T Tr HĐND xã( b/cáo);

- Các đơn vị thôn ( Th/ hiện);

- L­­­ưu VP: UBND xã

Lê Hữu Hoàn

Tổ chức giải thể thao “ Mừng Đảng – Mừng xuân” Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

Số : /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải thể thao “ Mừng Đảng – Mừng xuân” Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số : 286/KH – UBND, ngày 28/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá về việc tổ các hoạt động tuyên truyền “ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý mão năm 2023.

UBND xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế hoạch tổ chức giải Thể thao đầu xuân năm 2023 tại xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

Tạo không khí vui tươi, phấn khẩu trong quần chúng nhân dân " Mừng Đảng, Mừng xuân " Quý mão năm 2023;

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, đánh giá kết quả cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. .

2. Yêu cầu:

Thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất.

Tổ chức giao lưu thể thao đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn tiết kiệm…

II. NỘI DUNG THI ĐẤU:

1. Môn Bóng Đá:

- Môn bóng đá nam (Có quy chế kèm theo)

2. Môn bóng chuyền hơi

- Đối với Nam: Mỗi đơn vị thôn thành lập 01 đội.

- Đối với nữ: Tổ chức giao lưu giữa: Nữ Công đoàn xã và Nữ Đơn vị thôn ĐP .

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

- Là công dân xã Thiệu Thịnh.

- VĐV thuộc công dân của thôn nào thì đăng ký thi cho thôn đó.

- Mỗi đơn vị thôn thành lập một đoàn VĐV tham gia do thôn trưởng trưởng đoàn

- Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho 1 thôn hoặc 1 cơ quan.

IV.Thời gian đăng ký :

Các đơn vị lập danh sách VĐV thi đấu đối với môn bóng đá từ 16 – 20 VĐV, Môn bóng chuyền hơi 5 - 10 VĐV nộp về BTC qua Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – CCVH xã hoặc đồng chí Lê Hai Tư – Bí thư đoàn xã, trước ngày 15/01/2023 ( Tức ngày 24/12 âm lịch) để xếp lịch tổ chức thi đấu.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ:

1. Thời gian tổ chức:

1.1. Ngày 20/01/2023 (Tức 29/12/2022 ÂL)

- 15h00 – 17h00: Trận 1 môn bóng đá

1.2. Ngày 24/01/2023 (Tức 03 tết ÂL)

- 14h00 – 15h00 : Lễ khai mạc

- 15h00 – 17h00: Trận 2 môn bóng đá

1.3. Ngày 25/01/2023 (Tức 04 tết ÂL)

- 8h00 – 11h00: Các trận đấu môn bóng truyền hơi

- 15h00 – 17h00: Trận 3 môn bóng đá

- 17h00-17h30 : Bế mạc, trao giải

2. Địa điểm thi đấu :

2.1. Môn bóng đá: Tại Sân Vận động xã Thiệu Thịnh.

2.2. Môn bóng chuyền hơi: Tại sân công sở xã

3. Quy chế: Có quy chế kèm theo

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia, tặng thưởng cho các đội đạt giải.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban văn hóa xã phối hợp cùng BCH Đoàn xã là ban thường trực tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức và ban hành Điều lệ của hội thi.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã đề nghị các ban ngành có liên quan, các đơn vị thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Phòng VHTT huyện ( B/cáo); PHÓ CHỦ TỊCH

- TV Đảng ủy – T Tr HĐND xã( b/cáo);

- Các đơn vị thôn ( Th/ hiện);

- L­­­ưu VP: UBND xã

Lê Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT