Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Đăng lúc: 17/03/2023 (GMT+7)
100%ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

Số: 97 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 63 /KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2023 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Thịnh xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, phát triển phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước".

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 - 27/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

- Động viên đông dảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

- Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để tổ chức ngày chạy Olympic.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Quy mô tổ chức: Tổ chức cấp xã

2. Thành phần, số lượng tham gia:

- Thành phần tham gia bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, hội viên các tổ chức cùng toàn thể nhân dân trong địa phương.

- Số lượng tham gia huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống tại địa phương .

3. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023 ( Chủ nhật) b. Địa điểm tổ chức:

- Tổ chức lễ khai mạc tại sân Công sở xã

- Đường chạy: Đường Bổng chợ, đường đê trung ương, sân vận động

4. Nội dung, hình thức tổ chức :

a. Nội dung:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Khai mạc

- Hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao - Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

b. Hình thức chạy :

+ Xuất phát chạy từ công sở xã ra đường Bổng chợ, lên đê trung ương xuống đường chạy xung quanh sân vận động xã rồi quay về sân công sở xã và tự giải tán.

c. Trang trí:

- Khẩu hiệu tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các khẩu hiệu chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3 và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

3. Kinh phí:

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, đơn vị, kết hợp với nguồn huy động xã hội hóa nếu có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa xã

- Là cơ quan thường trực xây dựng, thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND xã tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân trên địa bàn xã

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy Olympic, phân công trách nhiệm các thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng phương án về chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic cấp xã, báo cáo UBND xã phê duyệt triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. Các đơn vị trường, Trạm, Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã, Công đoàn xã, Đoàn thanh niên, Hội LHPN xã; Hội Nông dân xã; Hội cựu Chiến binh xã; các đơn vị thôn: Phối hợp huy động lực lượng học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân tham gia Lễ phát động ngày chạy Olympic.

3. Đài truyền thanh xã : Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, các cơ quan đơn vị trường, trạm, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị thôn tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo huyện (để B/cáo);

- Phòng VH TT huyện (để B/cáo);

- TTr Đảng ủy – TT HĐND xã (để B/cáo);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đoàn thể, Trường, Trạm,

- Các Đơn vị thôn,

- Lưu VT, VHTT.

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hoàn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG

Thành phần dự Lễ phát động và tham gia chạy đồng hành

TT

Tên đơn vị

Số lượng chỉ tiêu giao

Ghi chú

1

Cán bộ công chức xã, công đoàn xã

23 Người

2

BCH Quân sự xã

10 Người

3

Công an xã

04 Người

4

Trạm y tế xã

03 người

5

Thôn Đương Phong

50 Người

6

Thôn Thống Nhất

50 Người

7

Thôn Quyết Thắng

50 Người

8

Trường TH&THCS Thiệu Thịnh

( Giáo viên + học sinh Khối 8,9)

130 Người

9

Giáo viên Trường mầm non

15 người

Tổng

190 người

Người lập danh sách KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hạnh Lê Hữu Hoàn

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Đăng lúc: 17/03/2023 (GMT+7)
100%ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

Số: 97 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 63 /KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2023 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Thịnh xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, phát triển phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước".

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 - 27/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

- Động viên đông dảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

- Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để tổ chức ngày chạy Olympic.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Quy mô tổ chức: Tổ chức cấp xã

2. Thành phần, số lượng tham gia:

- Thành phần tham gia bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, hội viên các tổ chức cùng toàn thể nhân dân trong địa phương.

- Số lượng tham gia huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống tại địa phương .

3. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023 ( Chủ nhật) b. Địa điểm tổ chức:

- Tổ chức lễ khai mạc tại sân Công sở xã

- Đường chạy: Đường Bổng chợ, đường đê trung ương, sân vận động

4. Nội dung, hình thức tổ chức :

a. Nội dung:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Khai mạc

- Hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao - Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

b. Hình thức chạy :

+ Xuất phát chạy từ công sở xã ra đường Bổng chợ, lên đê trung ương xuống đường chạy xung quanh sân vận động xã rồi quay về sân công sở xã và tự giải tán.

c. Trang trí:

- Khẩu hiệu tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các khẩu hiệu chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3 và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

3. Kinh phí:

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, đơn vị, kết hợp với nguồn huy động xã hội hóa nếu có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa xã

- Là cơ quan thường trực xây dựng, thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND xã tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân trên địa bàn xã

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy Olympic, phân công trách nhiệm các thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng phương án về chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic cấp xã, báo cáo UBND xã phê duyệt triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. Các đơn vị trường, Trạm, Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã, Công đoàn xã, Đoàn thanh niên, Hội LHPN xã; Hội Nông dân xã; Hội cựu Chiến binh xã; các đơn vị thôn: Phối hợp huy động lực lượng học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân tham gia Lễ phát động ngày chạy Olympic.

3. Đài truyền thanh xã : Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, các cơ quan đơn vị trường, trạm, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị thôn tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo huyện (để B/cáo);

- Phòng VH TT huyện (để B/cáo);

- TTr Đảng ủy – TT HĐND xã (để B/cáo);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đoàn thể, Trường, Trạm,

- Các Đơn vị thôn,

- Lưu VT, VHTT.

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hoàn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Thịnh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG

Thành phần dự Lễ phát động và tham gia chạy đồng hành

TT

Tên đơn vị

Số lượng chỉ tiêu giao

Ghi chú

1

Cán bộ công chức xã, công đoàn xã

23 Người

2

BCH Quân sự xã

10 Người

3

Công an xã

04 Người

4

Trạm y tế xã

03 người

5

Thôn Đương Phong

50 Người

6

Thôn Thống Nhất

50 Người

7

Thôn Quyết Thắng

50 Người

8

Trường TH&THCS Thiệu Thịnh

( Giáo viên + học sinh Khối 8,9)

130 Người

9

Giáo viên Trường mầm non

15 người

Tổng

190 người

Người lập danh sách KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hạnh Lê Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT