Tuyền truyền và tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, thể thao " Mừng Đảng - Mừng xuân" Quý mão năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: / KH- UBND Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyền truyền và tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, thể thao

" Mừng Đảng - Mừng xuân" Quý mão năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số : 286 /KH – UBND , ngày 28/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá. Về việc tổ các hoạt động tuyên truyền “ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý mão năm 2023”

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ hoạt động Kính tế - văn hoá xã hội trong Quý I của UBND xã Thiệu Thịnh;

UBND xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức tuyền truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ , thể thao Mừng Đảng - Mừng xuân Quý mão năm 2023.

I.Mục đích yêu cầu.

1.Mục đích.

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập và XD NTM

- Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT nhằm cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phát triển kinh tế - xã hội. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Thịnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025…

2. Yêu cầu.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, vật liệu nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.Tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động.

- Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế mới, truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại.

Tổ chức các hoạt động Văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng xuân phải thực trở thành đợt sinh hoạt văn hoá tinh thần sâu rộng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, chống lãnh phí, tránh phô trương hình thức.

II. Nội dung kế hoạch.

1.Ban Văn hóa xã.

- Tham mưu Tổ chức tuyên truyền, treo cờ, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng xuân Quý mão năm 2023.

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi Văn hóa - TDTT tại xã, các đơn vị thôn.

2. Đối với đơn vị thôn, làng.

2.1 Công tác tuyên truyền.

Tuyền truyền Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và các ngày lễ lớn của đất nước.

Mỗi đơn vị thôn, làng có một băng zôn tuyên truyền Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới tại cổng nhà văn hóa thôn, cổng đình làng. Treo cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ trang trí cờ hoa xung quang khu vực nhà văn hoá thôn, Đình làng

Tuyên truyền cho nhân dân hưởng ứng trang trí cờ hoa, cờ tổ quốc mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và các ngày lễ.

2.2.Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao.

Các thôn, làng tổ chức giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao "Mừng Đảng, Mừng xuân" vào dịp tết nguyên đán Quý mão năm 2023.

a, Về Văn nghệ .

Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Ca ngợi Bác Hồ, Ca ngợi đất nước, quê hương...

Thể loại: Chèo, tuồng, cải lương, thơ ca, hát mới.

b, Về thể thao. Tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian, cờ tướng, cờ vua ,

, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá......

2.3 Tổ chức các hoạt động dâng hương tại đình làng.

Các thôn, làng tổ chức hoạt động dâng hương trong dịp tết .

- Phải đảm bảo đúng các nghi lễ truyền thống, giữ gìn bản sắc của dân tộc của Việt Nam và thuần phong mỹ tục ở làng quê.

- Không được lợi dụng vào nghi lễ tổ các các hoạt động mê tín dị đoan, bói toán.. trái quy định của pháp luật.

* ( Các Thôn, làng tổ chức giao lưu các hoạt động Văn hoá, văn nghệ, Thể thao báo cáo bằng văn bản lịch tổ chức giao văn hoá, văn nghệ, các môn thể thao về UBND xã qua Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Cán bộ văn hoá để nắm bắt và hướng dẫn)

3. Đối với các Cơ quan Trường, Trạm.

Treo 1 băng Zôn tại cổng và treo cờ Tổ quốc.

Phân công cán bộ trực tết tại cơ quan, báo cáo danh sách trực về UBND xã vào ngày 16/01/2023

4 Thời gian tuyên truyền:

Tuyên truyền từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 05/2/2023 (Tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Qúy Mão!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 4

6. Đảng bộ và Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao Mừng đảng, Mừng xuân Quý Mão. Đề nghị Ban Văn hoá xã; Hiệu Trưởng các Trường, trưởng Trạm y tế ; các Đ/c Bí thư -Thôn Trưởng, các Đ/c trưởng Ban XD ĐS VH thôn, Trưởng làng tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp với tinh thần trang trọng, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm thiết thực và hiệu quả có ý nghĩa trong dịp đón xuân Quý mão 2023.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Phòng VH huyện ( Báo cáo) PHÓ CHỦ TỊCH

- TV Đảng uỷ - TTr HĐND xã ( B/c);

- Các Đ/c BT-Trưởng Thôn, Trường làng ( Th/h);

- Trưởng Ban XD ĐSVH các Thôn ( Th/h);

- HT 2 trường; Trưởng trạm Y tế xã ( T/ hiện;

- Lưu VP UBND. Lê Hữu Hoàn

Tuyền truyền và tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, thể thao " Mừng Đảng - Mừng xuân" Quý mão năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: / KH- UBND Thiệu Thịnh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyền truyền và tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, thể thao

" Mừng Đảng - Mừng xuân" Quý mão năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số : 286 /KH – UBND , ngày 28/12/2022 của UBND huyện Thiệu Hoá. Về việc tổ các hoạt động tuyên truyền “ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý mão năm 2023”

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ hoạt động Kính tế - văn hoá xã hội trong Quý I của UBND xã Thiệu Thịnh;

UBND xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức tuyền truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ , thể thao Mừng Đảng - Mừng xuân Quý mão năm 2023.

I.Mục đích yêu cầu.

1.Mục đích.

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập và XD NTM

- Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT nhằm cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phát triển kinh tế - xã hội. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Thịnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025…

2. Yêu cầu.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, vật liệu nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.Tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động.

- Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế mới, truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại.

Tổ chức các hoạt động Văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng xuân phải thực trở thành đợt sinh hoạt văn hoá tinh thần sâu rộng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, chống lãnh phí, tránh phô trương hình thức.

II. Nội dung kế hoạch.

1.Ban Văn hóa xã.

- Tham mưu Tổ chức tuyên truyền, treo cờ, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng xuân Quý mão năm 2023.

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi Văn hóa - TDTT tại xã, các đơn vị thôn.

2. Đối với đơn vị thôn, làng.

2.1 Công tác tuyên truyền.

Tuyền truyền Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và các ngày lễ lớn của đất nước.

Mỗi đơn vị thôn, làng có một băng zôn tuyên truyền Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới tại cổng nhà văn hóa thôn, cổng đình làng. Treo cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ trang trí cờ hoa xung quang khu vực nhà văn hoá thôn, Đình làng

Tuyên truyền cho nhân dân hưởng ứng trang trí cờ hoa, cờ tổ quốc mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và các ngày lễ.

2.2.Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao.

Các thôn, làng tổ chức giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao "Mừng Đảng, Mừng xuân" vào dịp tết nguyên đán Quý mão năm 2023.

a, Về Văn nghệ .

Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Ca ngợi Bác Hồ, Ca ngợi đất nước, quê hương...

Thể loại: Chèo, tuồng, cải lương, thơ ca, hát mới.

b, Về thể thao. Tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian, cờ tướng, cờ vua ,

, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá......

2.3 Tổ chức các hoạt động dâng hương tại đình làng.

Các thôn, làng tổ chức hoạt động dâng hương trong dịp tết .

- Phải đảm bảo đúng các nghi lễ truyền thống, giữ gìn bản sắc của dân tộc của Việt Nam và thuần phong mỹ tục ở làng quê.

- Không được lợi dụng vào nghi lễ tổ các các hoạt động mê tín dị đoan, bói toán.. trái quy định của pháp luật.

* ( Các Thôn, làng tổ chức giao lưu các hoạt động Văn hoá, văn nghệ, Thể thao báo cáo bằng văn bản lịch tổ chức giao văn hoá, văn nghệ, các môn thể thao về UBND xã qua Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Cán bộ văn hoá để nắm bắt và hướng dẫn)

3. Đối với các Cơ quan Trường, Trạm.

Treo 1 băng Zôn tại cổng và treo cờ Tổ quốc.

Phân công cán bộ trực tết tại cơ quan, báo cáo danh sách trực về UBND xã vào ngày 16/01/2023

4 Thời gian tuyên truyền:

Tuyên truyền từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 05/2/2023 (Tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Qúy Mão!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 4

6. Đảng bộ và Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao Mừng đảng, Mừng xuân Quý Mão. Đề nghị Ban Văn hoá xã; Hiệu Trưởng các Trường, trưởng Trạm y tế ; các Đ/c Bí thư -Thôn Trưởng, các Đ/c trưởng Ban XD ĐS VH thôn, Trưởng làng tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp với tinh thần trang trọng, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm thiết thực và hiệu quả có ý nghĩa trong dịp đón xuân Quý mão 2023.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Phòng VH huyện ( Báo cáo) PHÓ CHỦ TỊCH

- TV Đảng uỷ - TTr HĐND xã ( B/c);

- Các Đ/c BT-Trưởng Thôn, Trường làng ( Th/h);

- Trưởng Ban XD ĐSVH các Thôn ( Th/h);

- HT 2 trường; Trưởng trạm Y tế xã ( T/ hiện;

- Lưu VP UBND. Lê Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT