Các tổ chức hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Đăng lúc: 30/09/2020 (GMT+7)
100%

Các tổ chức hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí môi trường là tiêu trí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đạt xã nông thôn mới trong tháng 10 năm 2020, góp phần chung vào huyện nông thôn mới. Trong 2 ngày vừa qua 27, 28/9 UBND xã đã phát động công đoàn xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị : hội phụ nữ, hội nông dân, hội CCB, Hội cựu TNXP ra quân tổng vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng . Nhìn chung các hội viên của các đoàn thể rất hửơng ứng tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường để góp phần xây dựng thôn thôn mới của xã nhà. Ban chỉ đạo XD NTM của xã biểu dương các hội viên của các hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội cựu TNXP đã nhiệt tình hăng hái tham gia phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Đặc biệt rất biều dương đối với các ông bà, các hội viên của các hội tuy đã cao, sức yếu những cũng đã nhiệt tình tham gia hửng ửng phong trào XDNTM của xã: Như chị Thanh chi hội Phụ nữ thôn Thống Nhất, Bà Muôn chi hội PN Thôn Đương Phong .. còn rất nhiều hội viên của hội Phụ nữ, Hội nông dân cũng đã rất nhiệt tình tham gia; Noi theo tấm gương Anh bộ đội cụ Hồ chiều ngày 28/9 các hội viên của Hội CCB, Hội cựu TNXP trong toàn xã đã rất nhiệt tình hăng hái tham gia phong trào XDNTM vệ sinh MT đồng ruộng, một số hội viên tuổi cao sức yếu cũng đã hăng hái tham gia như Bà Tiệm, Bà Thảo hội viên cựu TNXP, Ông Nguyễn Quốc Mai, Ông Trần Ngọc Tình hội viên Hội CCB, đặc biệt trong đó có 1 gia đình cả 2 ông bà: Ông Nguyễn Quốc Đức và Bà Lê Thị Đệ là hội viên của Hội CCB và Hội cựu TNXP cũng đều tích cực tham gia phong trào VSMT xây dựng NTM ...rất nhiều hội viên sức khỏe yếu cũng đã nhiệt tình tham gia.

*Một số hình ảnh tổng dọn vệ sinh đồng ruộng

Để tiếp tục hưởng ứng phong trào dọn vệ sinh XDNTM. Kính mong toàn thể các ông bà là hội viên của các Hội CCB, TNXP, Hội Phụ nữ, Hội Cựu TNXP trong toàn xã hãy tích cực hưởng ứng nhiệt tình tham gia tổng dọn vệ sinh góp trường để góp phần xây dựng NTM của xã nhà.

Đối với toàn thể nhân dân hãy tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm quanh khu vực nhà mình, không vứt rác thải bừa bãi.

Đối với các hộ đi chăn thả trâu, bò hãy tích cực mang theo dung cụ để dọn phân khi trâu bò phóng uế.

Vì một môi trường xanh- sạch - đẹp kính mong toàn thể nhân dân hãy nhiệt tình, hửng ửng các phong trào để góp phần xây dựng NMT của xã nhà.

Tin: Đài truyền thanh xã

Các tổ chức hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Đăng lúc: 30/09/2020 (GMT+7)
100%

Các tổ chức hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí môi trường là tiêu trí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đạt xã nông thôn mới trong tháng 10 năm 2020, góp phần chung vào huyện nông thôn mới. Trong 2 ngày vừa qua 27, 28/9 UBND xã đã phát động công đoàn xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị : hội phụ nữ, hội nông dân, hội CCB, Hội cựu TNXP ra quân tổng vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng . Nhìn chung các hội viên của các đoàn thể rất hửơng ứng tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường để góp phần xây dựng thôn thôn mới của xã nhà. Ban chỉ đạo XD NTM của xã biểu dương các hội viên của các hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội cựu TNXP đã nhiệt tình hăng hái tham gia phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Đặc biệt rất biều dương đối với các ông bà, các hội viên của các hội tuy đã cao, sức yếu những cũng đã nhiệt tình tham gia hửng ửng phong trào XDNTM của xã: Như chị Thanh chi hội Phụ nữ thôn Thống Nhất, Bà Muôn chi hội PN Thôn Đương Phong .. còn rất nhiều hội viên của hội Phụ nữ, Hội nông dân cũng đã rất nhiệt tình tham gia; Noi theo tấm gương Anh bộ đội cụ Hồ chiều ngày 28/9 các hội viên của Hội CCB, Hội cựu TNXP trong toàn xã đã rất nhiệt tình hăng hái tham gia phong trào XDNTM vệ sinh MT đồng ruộng, một số hội viên tuổi cao sức yếu cũng đã hăng hái tham gia như Bà Tiệm, Bà Thảo hội viên cựu TNXP, Ông Nguyễn Quốc Mai, Ông Trần Ngọc Tình hội viên Hội CCB, đặc biệt trong đó có 1 gia đình cả 2 ông bà: Ông Nguyễn Quốc Đức và Bà Lê Thị Đệ là hội viên của Hội CCB và Hội cựu TNXP cũng đều tích cực tham gia phong trào VSMT xây dựng NTM ...rất nhiều hội viên sức khỏe yếu cũng đã nhiệt tình tham gia.

*Một số hình ảnh tổng dọn vệ sinh đồng ruộng

Để tiếp tục hưởng ứng phong trào dọn vệ sinh XDNTM. Kính mong toàn thể các ông bà là hội viên của các Hội CCB, TNXP, Hội Phụ nữ, Hội Cựu TNXP trong toàn xã hãy tích cực hưởng ứng nhiệt tình tham gia tổng dọn vệ sinh góp trường để góp phần xây dựng NTM của xã nhà.

Đối với toàn thể nhân dân hãy tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm quanh khu vực nhà mình, không vứt rác thải bừa bãi.

Đối với các hộ đi chăn thả trâu, bò hãy tích cực mang theo dung cụ để dọn phân khi trâu bò phóng uế.

Vì một môi trường xanh- sạch - đẹp kính mong toàn thể nhân dân hãy nhiệt tình, hửng ửng các phong trào để góp phần xây dựng NMT của xã nhà.

Tin: Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT