CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU THỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Ngày 10/06/2020 09:29:57

CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU THỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Ngay từ những ngày đầu năm 2020 cho đến nay phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã đã được chỉ đạo rất quyết liệt của cấp Ủy Đảng, chính quyền nhăm đưa xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2020 đúng kế hoạch đề ra cụ thể bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung "Đề án xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM"đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện nếp sống văn hóa trên các lĩnh vực: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa, giao tiếp, ứng xử ...tạo động lực, không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã nhằm xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020; Trên cơ sở Đề án xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, UBND xã Thiệu Thịnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã với các nội dung:
- Tuyên truyền Đề án, trong đó nhấn mạnh các tiêu chí, tiêu chuẩn xã NTM theo nội dung Thông tư số 02/2013 của Bộ VHTT&DL;
- Tuyên truyền các quy định về thực hiện nếp sống văn minh: Ý thức chấp hành các quy định về quản lý ANTT,không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo công tác giữ gìn VSMT đặc biệt là công trình nước thải chăn nuôi trong khu dân cư và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc Cưới, việc tang, lễ hội.
- Tuyên truyền cách ứng xử và hành vi văn hóa, văn minh đô thị như: Xây dựng nếp sống văn hóa và các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng và ở khu dân cư, Văn hóa công sở, Văn hóa giao thông, phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh theo quy định.
-Tuyên truyền cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ TDTT, phòng chống bạo lực gia đình.
- Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ảnh hưởng đến môi trường.
- Vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không thả chó rông không cột trâu, bò ra đường làng ngõ xóm, phóng uế bừa bãi nơi công cộng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng ở khu dân cư, xử lý các vi phạm theo Quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa và Quy chế bảo vệ môi trường.
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh những nội dung liên quan đến việc xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt xã NTM: Viết các tin, bài, tuyên truyền qua hệ thống trang thông tin điện tử các văn bản có liên quan; chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng phát thanh, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Đề án, biểu dương những mô hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong quá trình thực hiện Đề án;Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan như băng - zôn, khẩu hiệu, cụm tin...ở các trục đường chính đông người qua lại, tại nhà văn hóa các thôn và trung tâm văn hóa xã.
MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức quần chúng: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM; tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra đưa xã nhà về đích Nông thôn mới năm 2020.Ban văn hóa

CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU THỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 10/06/2020 09:29:57 (GMT+7)

CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU THỊNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Ngay từ những ngày đầu năm 2020 cho đến nay phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã đã được chỉ đạo rất quyết liệt của cấp Ủy Đảng, chính quyền nhăm đưa xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2020 đúng kế hoạch đề ra cụ thể bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung "Đề án xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM"đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện nếp sống văn hóa trên các lĩnh vực: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa, giao tiếp, ứng xử ...tạo động lực, không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã nhằm xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020; Trên cơ sở Đề án xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, UBND xã Thiệu Thịnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã với các nội dung:
- Tuyên truyền Đề án, trong đó nhấn mạnh các tiêu chí, tiêu chuẩn xã NTM theo nội dung Thông tư số 02/2013 của Bộ VHTT&DL;
- Tuyên truyền các quy định về thực hiện nếp sống văn minh: Ý thức chấp hành các quy định về quản lý ANTT,không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo công tác giữ gìn VSMT đặc biệt là công trình nước thải chăn nuôi trong khu dân cư và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc Cưới, việc tang, lễ hội.
- Tuyên truyền cách ứng xử và hành vi văn hóa, văn minh đô thị như: Xây dựng nếp sống văn hóa và các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng và ở khu dân cư, Văn hóa công sở, Văn hóa giao thông, phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh theo quy định.
-Tuyên truyền cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ TDTT, phòng chống bạo lực gia đình.
- Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ảnh hưởng đến môi trường.
- Vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không thả chó rông không cột trâu, bò ra đường làng ngõ xóm, phóng uế bừa bãi nơi công cộng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng ở khu dân cư, xử lý các vi phạm theo Quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa và Quy chế bảo vệ môi trường.
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh những nội dung liên quan đến việc xây dựng xã Thiệu Thịnh đạt xã NTM: Viết các tin, bài, tuyên truyền qua hệ thống trang thông tin điện tử các văn bản có liên quan; chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng phát thanh, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Đề án, biểu dương những mô hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong quá trình thực hiện Đề án;Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan như băng - zôn, khẩu hiệu, cụm tin...ở các trục đường chính đông người qua lại, tại nhà văn hóa các thôn và trung tâm văn hóa xã.
MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức quần chúng: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM; tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra đưa xã nhà về đích Nông thôn mới năm 2020.Ban văn hóa