THÔNG BÁO Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 25/08/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 354/TB-UBND Thiệu Thịnh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Kính thưa toàn thể nhân dân trong địa phương.

Thực hiện Công văn số 1850/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện;

Ngày 13/7/2021 Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tại hội nghị đã đánh giá một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư ở thôn Thống Nhất và thôn Quyết Thắng chưa xong, nhất là thôn Quyết Thắng tỷ lệ đạt thấp, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm chưa đạt yêu cầu, việc vận động người dân mua thẻ BHYT còn hạn chế...

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã, phấn đấu 3/3 thôn về đích NTM trong năm 2021, UBND xã Thiệu Thịnh đề nghị toàn thể nhân dân trong địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của toàn dân, tạo tiền đề và là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Chung sức đồng lòng, tập trung cao mọi nguồn lực để đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; nâng cấp, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, đường giao thông nông thôn với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thu”; cải tạo, chỉnh trang nhà ở dân cư, các công trình 3 sạch, sắp xếp đồ đạc trong gia đình gọn gàng ngăn nắp, cải tạo vườn hộ một cách khoa học để nâng cao hiệu quả sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình, đảm bảo cảnh quan, không gian của mỗi hộ, mỗi khu dân cư phải gọn gàng, sạch sẽ.

3. Mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng trong việc lựa chọn, giao lưu, mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong gia đình phải đảm bảo vệ sinh môi trường; các cơ sở, hộ gia đình hoạt động kinh doanh buôn bán phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và an toàn thực phẩm, nếu cở sở, hộ gia đình nào kinh doanh, buôn bán không đảm bảo các yêu cầu trên thì đề nghị nhân dân có ý kiến góp ý trực tiếp với các cơ sở, hộ gia đình đó và phản ánh, tố giác về UBND xã để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo VSMT và ATTP cho người dân.

4. Các hộ có chăn nuôi trâu, bò tuyệt đối không được thả rông, khi đi chăn dắt phải mang theo dụng cụ để xử lý phân khi trâu bò nhà mình phóng uế ra đường; đối với các hộ nuôi chó phải nhốt trong nhà, không được thả rông ra đường; UBND xã giao cho lực lượng công an, công chức Địa chính - NN, các đồng chí trưởng thôn thường xuyên tuần tra, theo dõi, nếu phát hiện hộ nào vi phạm thì lập biên bản để tham mưu đề nghị UBND xã xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo trên đài truyền thanh của xã để dăn đe giáo dục.

5. Các hộ ở hai bên đường cần nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đường làng ngõ xóm, chủ động quét dọn hàng ngày khi có chất bẩn trên đường, như phân trâu bò, chó mèo, rác thải..., nhằm tạo môi trường lành mạnh, cảnh quan xung quanh nhà mình sạch sẽ gọn gàng, theo phương châm nhà sạch, đường sạch, thôn xóm, làng xã cùng sạch.

UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân trong địa phương thể hiện vai trò làm chủ của mình, chung tay xây dựng quê hương Thiệu Thịnh ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu xã nông thôn mới và từng bước xây dựng xã NTM nâng cao.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT CHỦ TỊCH

- Đài truyền thanh xã, thôn (t/b); PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT, ĐC.

(Đã ký)

Lê Hữu Hoàn

THÔNG BÁO Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 25/08/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 354/TB-UBND Thiệu Thịnh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Kính thưa toàn thể nhân dân trong địa phương.

Thực hiện Công văn số 1850/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện;

Ngày 13/7/2021 Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tại hội nghị đã đánh giá một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư ở thôn Thống Nhất và thôn Quyết Thắng chưa xong, nhất là thôn Quyết Thắng tỷ lệ đạt thấp, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm chưa đạt yêu cầu, việc vận động người dân mua thẻ BHYT còn hạn chế...

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã, phấn đấu 3/3 thôn về đích NTM trong năm 2021, UBND xã Thiệu Thịnh đề nghị toàn thể nhân dân trong địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của toàn dân, tạo tiền đề và là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Chung sức đồng lòng, tập trung cao mọi nguồn lực để đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; nâng cấp, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, đường giao thông nông thôn với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thu”; cải tạo, chỉnh trang nhà ở dân cư, các công trình 3 sạch, sắp xếp đồ đạc trong gia đình gọn gàng ngăn nắp, cải tạo vườn hộ một cách khoa học để nâng cao hiệu quả sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình, đảm bảo cảnh quan, không gian của mỗi hộ, mỗi khu dân cư phải gọn gàng, sạch sẽ.

3. Mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng trong việc lựa chọn, giao lưu, mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong gia đình phải đảm bảo vệ sinh môi trường; các cơ sở, hộ gia đình hoạt động kinh doanh buôn bán phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và an toàn thực phẩm, nếu cở sở, hộ gia đình nào kinh doanh, buôn bán không đảm bảo các yêu cầu trên thì đề nghị nhân dân có ý kiến góp ý trực tiếp với các cơ sở, hộ gia đình đó và phản ánh, tố giác về UBND xã để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo VSMT và ATTP cho người dân.

4. Các hộ có chăn nuôi trâu, bò tuyệt đối không được thả rông, khi đi chăn dắt phải mang theo dụng cụ để xử lý phân khi trâu bò nhà mình phóng uế ra đường; đối với các hộ nuôi chó phải nhốt trong nhà, không được thả rông ra đường; UBND xã giao cho lực lượng công an, công chức Địa chính - NN, các đồng chí trưởng thôn thường xuyên tuần tra, theo dõi, nếu phát hiện hộ nào vi phạm thì lập biên bản để tham mưu đề nghị UBND xã xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo trên đài truyền thanh của xã để dăn đe giáo dục.

5. Các hộ ở hai bên đường cần nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đường làng ngõ xóm, chủ động quét dọn hàng ngày khi có chất bẩn trên đường, như phân trâu bò, chó mèo, rác thải..., nhằm tạo môi trường lành mạnh, cảnh quan xung quanh nhà mình sạch sẽ gọn gàng, theo phương châm nhà sạch, đường sạch, thôn xóm, làng xã cùng sạch.

UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân trong địa phương thể hiện vai trò làm chủ của mình, chung tay xây dựng quê hương Thiệu Thịnh ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu xã nông thôn mới và từng bước xây dựng xã NTM nâng cao.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT CHỦ TỊCH

- Đài truyền thanh xã, thôn (t/b); PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT, ĐC.

(Đã ký)

Lê Hữu Hoàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT